Akademisk Arkitektforening

Task force: Strategi for udvikling af udvalgsstruktur

* Denne task force er afsluttet


I 2010 nedsatte Arkitektforeningen en task force, med det formål at få kortlagt, og udarbejdet en strategi med anbefalinger til, hvordan Arkitektforeningens udvalgsstruktur kan udvikles fremadrettet. Den fremadrettede udvalgsstruktur skulle sikre, at Arkitektforeningens arbejde gennem input og inspiration fra medlemskredsen, bibringes højst mulige arkitektfaglighed og fremdrift. I denne forbindelse blev task forcen bedt om at udarbejde forslag til, og en strategi for, anvendelse af følgende:


-Faste udvalg: Evaluering af nuværende faste udvalg samt indstilling til, om der skal nedsættes yderligere faste udvalg. 


-Task forces: Evaluering af nuværende format for task forces og de otte task forces som er gennemført siden 2007. 


-Ad hoc udvalg: Evaluering af behov for ad-hoc udvalg. 


I forbindelse med arbejdet med en strategi for udviklingen af udvalgsstrukturen blev task forcen bedt om at vurdere behovet for andre former for medlemsinddagelse end overstående, samt vurdere styrker og ulemper ved de enkelte typer af eksisterende udvalg. For hver udvalgstype er task forcen endvidere blevet bedt om at udarbejde forslag til udvalgenes struktur, arbejdsopgaver, beslutningskompetencer, sammensætning og mødestruktur samt afrapporteringsform fra udvalg til bestyrelse.


 Kommissorium


Læs task forcens kommissorium