Akademisk Arkitektforening

Kulturministeriets Arkitekturpris 2015


*Fristen for indstillinger er udløbet*

Som en del af udmøntningen af regeringens arkitekturstrategi Mennesker i Centrum uddeles en arkitekturpris som skal belønne gode fysiske rammer, som sætter scenen optimalt for det liv, der udfolder sig. I år uddeles arkitekturprisen til den kommune som har, eller er i færd med at udfærdige, den bedste kommunale arkitekturpolitik. Frist for indstillinger er den 20. februar 2015

Hvem kan deltage?
Som udgangspunkt kan alle kommuner komme i betragtning. Dog vil arkitekturprisen primært henvende sig til kommuner, som allerede har vedtaget en kommunal arkitekturpolitik, eller er nået til et vist stadium  i udarbejdelsen af en sådan.

Hvordan kan man deltage?
Kommunerne skal indstille sig selv, eller en anden kommune, ved at fremsende en motiveret begrundelse for indstillingen til prisen (1-4 A4 sider). Indstillingen behøver ikke nødvendigvis at tage udgangspunkt i bedømmelseskriterierne (se nedenfor). Indstillingen skal fremsendes pr. mail til arkitekturpris@arkitektforeningen.dk. Frist for indstillinger er den 20. februar 2015. 

Hvor og hvornår uddeles arkitekturprisen?
Arkitekturprisen uddeles af kulturminister Marianne Jelved i forlængelse af konferencen - Arkitektur og demokrati - kommunale arkitekturpolitikker i Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, den 26. marts 2015.

Hvem bedømmer arkitekturpolitikken?
I forbindelse med den Kulturministeriets arkitekturpris er der nedsat en kompetent bedømmelseskomite, som ud fra bedømmelseskriterierne vil bedømme de indstillede arkitekturpolitikker. Bedømmelsen udmunder i en bedømmelsesrapport, der motiverer valget af den vindende kommune.

Den seks mand store bedømmelseskomite består af formand for Akademiraadet Johnny Svendborg, formand for Akademisk Arkitektforening Natalie Mossin, formand for Danske Arkitektvirksomheder Kolja Nielsen, medlem af Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur Søren Leth, direktør for Dansk Arkitektur Center Kent Martinussen samt Daniel Nyboe Andersen, medlem af KLs teknik og miljøudvalg og 1. viceborgmester i Aalborg kommune.

Bedømmelsesprocessen tilrettelægges og faciliteres af Arkitektforeningen, der fungerer som sekretariat for processen.

Bedømmelseskriterier med uddybende underkriterier
Ved bedømmelsen af de kommunale arkitekturpolitikker vil der ud fra en helhedsorienteret bedømmelse blive lagt vægt på, i hvor høj grad arkitekturpolitikkerne opfylder bedømmelseskriterierne.

Under hvert underkriterium optræder der en kursiveret tilføjelse, der tager sigte på de kommunale arkitekturpolitikker, som ikke er færdigudviklede.

1. Udvikling og fastholdelse af arkitektonisk kvalitet

I hvilken udstrækning er arkitekturpolitikken med til at skabe bevidsthed om kvaliteterne i byerne, bygningerne og landskabet blandt kommunens ansatte og borgere?
Eller i hvilken udstrækning vurderes den at kunne være med til dette?

I hvilken grad er arkitekturpolitikken medvirkende til at udvikle og fastholde disse kvaliteter?
Eller i hvilken udstrækning vurderes den at kunne være med til dette?

Hvor stedspecifik er arkitekturpolitikken? I hvor høj grad forholder arkitekturpolitikken sig til den lokale kontekst, eller kunne den i princippet bruges af enhver kommune?
Eller hvor stedsspecifik vurderes den at ville blive?

Hvilke konkrete resultater har den kommunale arkitekturpolitik medført i forhold til kvaliteten i byerne, bygningerne og landskabet?
Eller hvilke konkrete resultater vurderes den at kunne medføre?

2. Inddragende proces i udviklingen af politikken
Hvor inddragende har udviklingen af den kommunale arkitekturpolitik været?
Eller hvor inddragende vurderes den at ville være?

Hvem har været involveret i udviklingen? Kommunens forvaltninger, kommunens ansatte, borgerne (har der været en høringsproces?)
Eller hvem planlægges at skulle involveres i udviklingen?

3. Implementering af arkitekturpolitikken
Hvor langt er kommunen nået med at implementere arkitekturpolitikken? Er den vedtaget af byrådet? / kommunalbestyrelsen? / andre relevante kommunale udvalg?
Eller hvilke planer foreligger der i så henseende?

Hvordan sikrer kommunen, at arkitekturpolitikken bliver brugt og eventuelt håndhævet?
Eller hvordan har kommunen til hensigt at sikre dette?

I hvor høj grad fungerer arkitekturpolitikken som et fælles planlægningsværktøj på tværs af kommunens forvaltninger?
Eller i hvor høj grad vurderes den at komme til at fungere som sådan?

4. Arkitekturpolitikkens forankring i kommunen
Hvorvidt er den kommunale arkitekturpolitik kendt på tværs af kommunens forvaltninger, det politiske niveau og blandt kommunens borgere?
Eller hvorvidt vurderes den at kunne blive det?

I hvilken udstrækning har arkitekturpolitikken haft indflydelse på andre initiativer og politikker i kommunen?
Eller i hvilken udstrækning vurderes den at kunne få en sådan indflydelse?

I hvor høj grad har de forskellige kommunale forvaltninger taget ejerskab til arkitekturpolitikken?
Eller i hvor høj grad vurderes de at ville tage ejerskab?

I hvilken udstrækning understøtter arkitekturpolitikken tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger?
Eller i hvilken udstrækning vurderes dette at kunne foregå?

Download bedømmelseskriterierne som pdf

Spørgsmål og svar
Spørgsmål i forbindelse med Kulturministeriets arkitekturpris kan rettes til Martin Yhlen, myh@arkitektforeningen.dk eller tlf.: 2264 3817Kommentarer