Akademisk Arkitektforening

?/!: Martin Lidegaard


Arkitektforeningen har sat Martin Lidegaard, klima-, energi- og bygningsminister, Radikale Venstre stævne til en snak om energi, klima og byggeri.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Hvornår kan vi forvente at se en samlet strategi for energieffektiviseringer af byggeriet?

”Lige nu forhandler jeg med de øvrige partier om en ny energiaftale, og når vi forhandler, kan meget jo ske. Af regeringens oplæg til en ny energiaftale ”Vores energi” fremgår det dog, at regeringen inden udgangen af 2013 forventer at præsentere en samlet strategi for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Strategien, der også er beskrevet i regeringsgrundlaget, vil indeholde en samlet plan for, hvordan vi kommer i mål med at reducere energiforbruget i det eksisterende byggeri og fremtidssikre hele vores bygningsmasse”.

Hvorledes vil du sikre, at byggeriet kommer mere i spil i klima- og energipolitikken?
”Byggeriet spiller en helt central rolle i regeringens klima og energipolitik. Hvis vi skal nå de ambitiøse mål i regeringens energiudspil ”Vores energi” om at reducere CO2- udledningen med 40 pct. i 2020, er vi nødt til at gennemføre markante energieffektiviseringer i byggeriet, som i dag står
for omkring 40 pct. af Danmarks samlede energiforbrug. Derfor har regeringen samlet ansvaret for byggelovgivningen og hovedparten af det statslige byggeri i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. På den måde samler vi politikken og praktikken. Ved at samle statsligt byggeri i én styrelse – Bygningsstyrelsen – har vi desuden skabt en ny aktør i dansk byggeri, som med sin størrelse kan trække sektoren frem i klimasporet og skabe udvikling i markedet”.

Hvordan kommer Danmark igen i front med klima- og energipolitikken?
”Med energiudspillet ”Vores energi” sætter Danmark sig i front på klima- og energipolitikken. Regeringen vil fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn vækstøkonomi, hvor energi- og transportsystemet omstilles til 100 pct. vedvarende energi i 2050. De ambitiøse mål skal nås
gennem en omfattende indsats inden for energieffektivisering af bl.a. bygninger, elektrificering af bl.a. dele af transportsektoren og en øget anvendelse af vedvarende energi”.

Hvorledes vil du sikre, at den kommende tids energirenoveringer – fx i det almene – ikke blot bliver ”quick fixes” og teknologiske løsninger, men løses med respekt for arkitekturen?
”I de kommende år skal den danske bygningsmasse gennemgå omfattende energirenoveringer. Det skal ske med respekt for bygningernes arkitektoniske udtryk. Målet er at bygge energirigtigt uden at gå på kompromis med æstetik, funktionalitet, indeklima og økonomi. Jeg vil derfor gerne opfordre arkitektbranchen og den øvrige byggebranche til at tage fat på udfordringen, så vi får udviklet løsninger og metoder, der giver helhedsorienteret energirenovering af høj kvalitet. Når vi skal
udarbejde den nye strategi for energirenovering, vil vi samtidig sørge for, at de kommende krav til det eksisterende byggeri også balancerer hensynet til energi,
arkitektur, indeklima mv.”.

Hvordan vil du sikre den bedste tværministerielle dialog fx med Miljøministeriet og med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter?
”Regler for privat udlejning og det almene boligbyggeri hører under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Et tæt samarbejde mellem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er derfor helt afgørende for, at vi kan få gennemført regeringens ambitiøse målsætninger på bygningsområdet. Det gælder fx i forhold til energirenovering i alle dele af bygningsmassen og i forhold til et godt indeklima og sundhed i byggeriet. Også i forhold til planlovgivningen, som varetages af Miljøministeriet, er det afgørende, at vi har et godt samarbejde
om at få regler om energirenovering og planlovgivningen til at spille godt sammen og understøtte hinanden”.

Interviewet med Martin Lidegaard er tidligere bragt i Arkitektforeningens årsberetning.

Læs hele Rapport 11 - Arkitektforeningens årsberetning

 

 

Kommentarer