Akademisk Arkitektforening

Arkitektforeningen tilfreds med naturbeskyttelsesloven

Efter hård kritik blev de værste elementer udeladt af lovforslag til ændring af naturbeskyttelsesloven. Arkitektforeningen har afgivet høringssvar og er overordnet tilfreds.

Læs høringssvaret i sin fulde version her. 

Regeringen indgik i juni 2016 en bred aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti med titlen ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen udmøntede sig i to lovforslag om henholdsvis en modernisering af planloven og en ændring af naturbeskyttelsesloven. Arkitektforeningen har afgivet høringssvar på begge lovforslag. 

Læs om høringssvar til modernisering af planloven her.  

Regeringen kom i efteråret 2015 med planen ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Dette skulle ses som et udspil til en stor ændring af planloven og naturbeskyttelsesloven med fokus på at skabe mere vækst. Hvad angår ændringerne i naturbeskyttelsesloven, indeholdte regeringens oprindelige udspil bl.a. en ophævelse af naturbeskyttelseslinjen, forsøgsprojekter langs kysterne og en omklassificering af kystnærhedszonen til landzone.

Efter et langt og hårdt pres fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Arkitektforeningen, kom den endelige lovtekst til at se meget anderledes ud, end Regeringens første udspil. Væk var planer om flere forsøgsprojekter langs kysterne, væk var en ophævelse af naturbeskyttelseslinjen. Derimod er der blevet indført en række administrative forenklinger, som Arkitektforeningen støtter op om.

Det er f.eks. nu muligt at opsætte et gyngestativ eller anlægge en terrasse i egen have, selvom denne skulle ligge inden for kystnærhedszonen, uden først at skulle ansøge om dispensation. Det er administrative forenklinger der giver mening. Dertil kommer en række ændringer i forhold til udnyttelse af ubrugte bygninger i havneområder, der hører under kystnærhedszonen. Før har det været vanskeligt at få dispensation til at omdanne tomme ejendomme til f.eks. en restaurant eller iskiosk.

I forbindelse med vedtagelsen af den moderniserede planlov og ændringen af naturbeskyttelsesloven forventer Arkitektforeningen, at afholde et medlemsarrangement om tankerne bag planloven og skitsere de ændringer som har størst betydning for arkitekter og planlæggere. Mere information vil følge.

Læs høringssvaret til lovforslaget her. 

Kommentarer