Akademisk Arkitektforening

Nyt Statens Naturhistoriske MuseumI slutningen af april 2009 udskrev Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i samarbejde med Københavns Universitet en åben idékonkurrence om et kommende, delvist nybygget, delvist ombygget, Statens Naturhistoriske Museum.

De fire museer, der danner grundstammen i det nye museum, er det tidligere Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have, som på papiret blev slået sammen i 2004. Placeringen ved Botanisk Have og det gamle voldterræn i det indre København er central i byen og omgærdet med stor offentlig bevågenhed.

Konkurrencens formål har været at få belyst, dels hvorledes museet i overordnede træk kan udformes og indpasses i byen, dels hvilket indhold museet skal have.
Konkurrencen har som følge heraf været opdelt i to ”spor”, hvor deltagerne frit har kunnet vælge det spor, man ville indsende forslag til. Det har været målet at få en bredere kreds end arkitekter og landskabsarkitekter til at svare på opgaven.

Dommerkomiteen har i kraft af de mange indsendte forslag haft et meget kvalificeret grundlag at arbejde ud fra, og man er endt med at præmiere og indkøbe i alt ti forslag. To forslag præmieres, (første og anden præmie) fordi de i alt væsentlighed løser den stillede opgave på et højt fagligt og kunstnerisk niveau.

Desuden indkøbes otte forslag, da de på enkelte områder svarer begavet på opgaven, men på andre områder ikke helt lever op til de ønsker og krav, der har været stillet.

Tilsammen demonstrerer de ti præmierede og indkøbte forslag en bred vifte af løsningsmuligheder, som nu vil indgå i den efterfølgende fase, der består i at få tilvejebragt midlerne til at bygge det nye museum, og – parallelt hermed – mere præcist at definere rammer og indhold for det nye museum.

Download dommerbetænkning