Akademisk Arkitektforening

Planlægning

Planlægning af byer og det åbne landskab er en kerneopgave for arkitekter og derfor også et hovedområde i Arkitektforeningens politiske arbejde.

For at opfylde Arkitektforeningens ambition om at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og om at fremme kvaliteten af vores fælles byer, bygninger og miljø er den fysiske planlægning central. Lands-, regions-, by- og lokalplanlægning skaber sammenhænge og rum mellem bebyggelser og det åbne landskab.

Planlægningen kan betegnes som arkitekturens grundlag. Det betyder, at god og kvalificeret planlægning som oftest er en forudsætning for bygninger af høj arkitektonisk kvalitet og omvendt. Det er i samspillet mellem planlægningen og den byggede arkitektur, at der opstår liv mellem husene, velfungerende boligområder, rentable handelsstrøg og velbesøgte kulturelle tilbud.

Derfor arbejder Arkitektforeningen forbedre planlægningens og planlæggernes vilkår gennem en række forskellige tiltag. Vi samarbejder med politikkere, kommuner, forskningsinstitutioner, boligorganisationer m.fl. om arkitektonisk kvalitet i planlægningen, fx gennem kommunale arkitekturpolitikker. Vi afgiver høringssvar når der er ændringer i planlovgivningen m.v. og vi udbyder planfaglig efteruddannelser.

Derudover er Arkitektforeningen tovholder for det nordiske samarbejdsprojekt New Nordic Planning, hvor der bl.a. sættes fokus den nordisk plankultur og centrale udfordringer for planlægningen. 

(Foto: Johan Rosenmunthe)

Arkitektforeningens bemærkninger til høring om modernisering af planloven

I sommeren indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”. Aftalen blev i efteråret udmøntet i et udkast til lovforslag, som Arkitektforeningen har været høringspart på.

Det lykkedes! Planloven blev fornuftig


Regeringen lagde i juni sidste år op til en grundig behandling af planloven. Siden da har Arkitektforeningen arbejdet benhårdt for at påvirke forhandlingerne i en retning, der blandt andet kan give en balanceret udvikling af landdistrikterne, tilgodese både de mindre handlende og de almene boliger og skabe fri og lige adgang til vores kyster. Arbejdet har båret frugt. Regeringen indgik forlig med S, DF og K lige før Folketingets sommerferie.

REGERINGEN HAR LYTTET: STOR ROS TIL NY PLANLOVArbejdet på at skaffe Danmark en ny planlov, der styrker vækst, trivsel og velfærd i by og land har båret frugt.

Udpluk fra planlovsaftalen

I dag indgik regeringen, Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti en længe og med spænding ventet planlovsaftale. Hele aftaleteksten findes her. Det følgende er et udpluk af relevante passager

Megabutikker vil dræbe byerne

"De eneste, der vinder på etablering af megabutikker, er deres aktionærer. Købstæderne og landsbyerne står derimod tilbage som taberne, og den eneste vækst de vilopleve, er i antallet af fraflytninger og ophørsudsalg."

Hypermarkeder vil slå tænderne ud af bymidter

"Det eneste, vi med sikkerhed ved om etablering af hypermarkeder er, at det vil flytte omsætning fra bymidter og små samfund og ud til omfartsvejen ved de største byer."

Du kan nu nominere en kommune til at modtage Byplanprisen 2016

Byplanprisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening og har til formål  at opmuntre til at højne kvaliteten af byplanlægningen i Danmark. 

Hjørring Kommune modtog prisen i 2015, se interaktivt kort over alle modtagere af Byplanprisen.

Bygningspræmiering er løftestang for arkitekturenHvert år hylder kommuner landet over den lokale arkitektur. Bygningspræmieringen skaber vigtig debat om arkitekturens betydning, mener stadsarkitekten i Aalborg.

Skoler, studieboliger, renoveringer og sågar byplaner. Der er et langt spænd mellem de forskellige bygningstyper, som årets kommunale bygningspræmieringer er givet til, og således repræsenterer de alle aspekter af arkitekturens virkefelt. 

Arkitektforeningen mener: regeringens bebudede ændringer af planlovenDer synes at være bred enighed en række parter imellem om, at planloven er en barriere for vækst og udvikling uden for de store byer. Regeringen har som en konsekvens heraf i forbindelse med sin strategi ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, foreslået en række ændringer af planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. 

De vandt fotokonkurrencen #rammerforlivetFlere end 1500 billeder af byrum, steder og mennesker blev delt på instagram og facebook i konkurrencen #rammerforlivet i november måned.

Der var derfor nok at se til, da dommerne Natalie Mossin formand for Arkitektforeningen, Laura Stamer og Jens Lindhe, begge arkitekturfotografer og Christina Bennetzen fra Streetheart den 3. december mødtes for at votere.

Udgiv indhold